Kvalifikace a zkušenosti

hod­no­ce­ní vli­vů sta­veb a kon­cep­cí na život­ní pro­stře­dí, odpa­do­vé hos­po­dář­ství, hygi­e­na pro­stře­dí, kon­cep­ce uspo­řá­dá­ní kra­ji­ny
21 let pra­xe

Vzdělání

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace2001 – 2009 ČVUT Pra­ha, Fakul­ta archi­tek­tu­ry Urba­nis­mus a územ­ní plánování1990 – 1995 UP Olo­mouc, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta Ochra­na a tvor­ba život­ní­ho pro­stře­dí

Autorizace a odborná osvědčení

Rok Spe­ci­fi­ka­ce Č.j.2011 Osvěd­če­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti ke zpra­co­vá­ní doku­men­ta­cí a posud­ků o hod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 53788/ENV/11 (MŽP)

Odborná praxe

Od – do Fir­ma Pozice2012 – dosud Ate­lier T-plan, s.r.o. pro­jek­tant specialista2001 – 2012 OSVČ – hod­no­ce­ní vli­vů zámě­rů a kon­cep­cí na život­ní pro­stře­dí, odpa­do­vé hos­po­dář­ství, hygi­e­na pro­stře­dí, kon­cep­ce uspo­řá­dá­ní kra­ji­ny hlav­ní pro­jek­tant, pro­jek­tant specialista1995 – 2001 Ter­plan Pra­ha, a.s. pro­jek­tant – specialista1989 – 1990 Výzkum­ný ústav les­ní­ho hos­po­dář­ství a mys­li­vos­ti, Pra­ha 5 – Zbraslav labo­rant­ka

Vybrané reference

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
Vyhod­no­ce­ní ZÚR Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí 2016 Kraj­ský úřad Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je
VVN 110 kV, Drmoul – Tachov, zdvo­je­ní vede­ní – Ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 záko­na č. 100/2001 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů, vyhod­no­ce­ní vli­vů na kra­ji­nu 2016 Elek­tro­trans, a.s
Vyhod­no­ce­ní vli­vů Plá­nu odpa­do­vé­ho hos­po­dář­ství Kar­lo­var­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí 2015 Kraj­ský úřad Kar­lo­var­ské­ho kra­je
Vyhod­no­ce­ní vli­vů Aktu­a­li­za­ce č. 2 ZÚR Stře­do­čes­ké­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí – návrh k pro­jed­ná­ní s DO dle § 37 SZ 2015 Kraj­ský úřad Stře­do­čes­ké­ho kra­je
Aktu­a­li­za­ce č. 1 ZÚR Kar­lo­var­ské­ho kra­je 2015 Kraj­ský úřad Kar­lo­var­ské­ho kra­je
Aktu­a­li­za­ce č. 1 ZÚR Morav­sko­slez­ské­ho kra­je – návrh k pro­jed­ná­ní s DO dle § 37 SZ 2015 Kraj­ský úřad Morav­sko­slez­ské­ho kra­je
ZÚR Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je – návrh k pro­jed­ná­ní s DO dle § 37 SZ 2014 Kraj­ský úřad Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je
Cílo­vé cha­rak­te­ris­ti­ky kra­ji­ny Morav­sko­slez­ské­ho kra­je, Územ­ní stu­die 2012 Kraj­ský úřad Morav­sko­slez­ské­ho kra­je
Meto­di­ka vyhod­no­ce­ní vli­vů poli­ti­ky územ­ní­ho roz­vo­je a územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2012 Tech­no­lo­gic­ká agen­tu­ra Čes­ké repub­li­ky
Aktu­a­li­za­ce č.1 ZÚR Plzeň­ské­ho kra­je, vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2012 Kraj­ský úřad Plzeň­ské­ho kra­je
Územ­ní stu­die kori­do­ru kapa­cit­ní sil­ni­ce R10/R35 Mni­cho­vo Hra­diš­tě – Rádel­ský Mlýn – Úli­bi­ce 2012 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj
Aktu­a­li­za­ce č.1 ZÚR Zlín­ské­ho kra­je, vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2011 Kraj­ský úřad Zlín­ské­ho kra­je
ZÚR Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je, vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2011 Kraj­ský úřad Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je
ZÚR Stře­do­čes­ké­ho kra­je, vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2011 Kraj­ský úřad Stře­do­čes­ké­ho kra­je
Vyhod­no­ce­ní vli­vů celo­měst­sky význam­ných změn III na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Útvar roz­vo­je Hl.m.Prahy
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP Boreč na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Obec Boreč
V450 Výš­kov – Baby­lon – zvý­še­ní pře­no­so­vé schop­nos­ti vede­ní 400 kV, doku­men­ta­ce dle přil.4 zák. 100/2001 Sb, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů 2011 ČEPS, a.s.
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP Doubra­vič­ka na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Obec Doubra­vič­ka
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP Vrát­no na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Obec Vrát­no
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP Čera­di­ce na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Obec Čera­di­ce
ZÚR Ústec­ké­ho kra­je, vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2010 Kraj­ský úřad Ústec­ké­ho kra­je
ÚP Chba­ny 2010 Obec Chba­ny
ÚP měs­ta Pec pod Sněž­kou 2010 Měs­to Pec pod Sněž­kou
ÚP obce Hor­ní Mar­šov 2009 Obec Hor­ní Mar­šov
ZÚR Kar­lo­var­ské­ho kra­je, vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2009 Kraj­ský úřad Kar­lo­var­ské­ho kra­je
ÚP měs­ta Vel­tru­sy 2006 Měs­to Vel­tru­sy
ÚP VÚC Ústec­ké­ho kra­je, hod­no­ce­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí 2005 Kraj­ský úřad Ústec­ké­ho kra­je
ÚP VÚC Plzeň­ské aglo­me­ra­ce, hod­no­ce­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí 2004 Kraj­ský úřad Plzeň­ské­ho kra­je

Publikační činnost

  • Posu­zo­vá­ní vli­vů Územ­ně plá­no­va­cích kon­cep­cí na život­ní pro­stře­dí, EIA, č. 4, říjen 2001,  roč­ník VI