Kvalifikace a zkušenosti

zpra­co­va­tel územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce a územ­ně plá­no­va­cích pod­kla­dů v pozi­ci hlav­ní­ho pro­jek­tan­ta a spe­ci­a­lis­ty na úseku urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní

Vzdělání

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace1961 – 1967 ČVUT v Pra­ze, Fakul­ta sta­veb­ní Archi­tek­tu­ra a stav­ba měst

Autorizace a odborná osvědčení

Rok Spe­ci­fi­ka­ce Č.j.1993 Auto­ri­zo­va­ný archi­tekt pro obor územ­ní plá­no­vá­ní 01 470

Odborná praxe

Od – do Fir­ma Pozice2001 – dosud Ate­lier T-plan, s.r.o. hlav­ní projektantka1992 – 2001 Ter­plan a.s. hlav­ní projektantka1967 – 1991 Ter­plan – Stát­ní ústav pro územ­ní plá­no­vá­ní úse­ko­vá pro­jek­tant­ka, hlav­ní pro­jek­tant­ka

Vybrané reference

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
Územ­ní stu­die loka­lit pro byd­le­ní Jin­dři­chův Hra­dec, míst­ní čás­ti Buk, Polík­no, Dub 2015 Měs­to Jin­dři-chův Hra­dec
Územ­ní plán Přeš­ti­ce 2015 Měs­to Přeš­ti­ce
Územ­ní plán Jin­dři­chův Hra­dec 2014 Měs­to Jin­dři­chův Hra­dec
Územ­ní plán Dob­řa­ny 2013 Měs­to Dob­řa­ny
ÚP O Sloup­ni­ce, Změ­na č. 2 2013 Obec Sloup­ni­ce
Územ­ní plán Sedl­čan včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2013 Měs­to Sedl­ča­ny
Územ­ní plán Miro­šov 2012 Měs­to Miro­šov
ÚPO Sed­lec-Prči­ce + Změ­na č. 1, 2 2010 Měs­to Sed­lec-Prči­ce
ÚPO Všeň + Změ­na č.1A, 1B 2009 Obec Všeň
ÚP Sudo­mě­ři­ce u Bechy­ně 2008 Obec Sudo­mě­ři­ce u Bechy­ně
ÚP Rati­boř­ské Hory 2008 Obec Rati­boř­ské Hory
ÚP Lhe­ni­ce 2007 Městys Lhe­ni­ce
ÚPN VÚC okre­su Bene­šov 2006 MMR – regi­o­nál­ní pra­co­viš­tě pro stře­do­čes­kou oblast, Stře­do­čes­ký kraj – odbor regi­o­nál­ní­ho roz­vo­je
ÚPN SÚ Povr­ly + Změ­ny č. 1, 2, 3, 4 2006 Obec Povr­ly
ÚPO Dol­ní Hoři­ce 2006 Obec Dol­ní Hoři­ce
ÚPO Sudo­mě­ři­ce u Tábo­ra 2006 Obec Sudo­mě­ři­ce u Tábo­ra
ÚPO Břez­ni­ce 2006 Obec Břez­ni­ce
ÚPN VÚC Blan­ský les 2005 MMR – regi­o­nál­ní pra­co­viš­tě pro čes­ko­bu­dě­jo­vic­kou oblast

Publikační činnost

  • odbor­né pří­spěv­ky do časo­pi­su Urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní

Členství v profesních organizacích

  • Čes­ká komo­ra archi­tek­tů
  • Aso­ci­a­ce pro urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní
  • Spo­lek pro obno­vu ven­ko­va
  • Spo­leč­nost pro zahrad­ní a kra­ji­nář­skou tvor­bu