Kvalifikace a zkušenosti

zpra­co­va­tel územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce a územ­ně plá­no­va­cích pod­kla­dů v pozi­ci hlav­ní­ho pro­jek­tan­ta a spe­ci­a­lis­ty na úseku urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní

Vzdělání

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace1982 – 1989 ČVUT v Pra­ze, Fakul­ta archi­tek­tu­ry – diser­tač­ní prá­ce Význam tech­nic­ké infrastruk­tu­ry pro urba­nis­tic­kou kon­cep­ci sídel v oko­lí Prahy1972 – 1978 ČVUT v Pra­ze, Fakul­ta archi­tek­tu­ry Urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní

Autorizace a odborná osvědčení

Rok Spe­ci­fi­ka­ce Č.j.1997 Auto­ri­za­ce Čes­ké komo­ry archi­tek­tů se vše­o­bec­nou působ­nos­tí, obor kra­ji­nář­ská archi­tek­tu­ra, obor územ­ní plá­no­vá­ní 01 942

Odborná praxe

Od – do Fir­ma Pozice2001 – dosud Ate­lier T-plan s.r.o. vedou­cí pro­jek­tant 2000 – 2001 Měst­ská část Pra­ha 15 – odbor územ­ní­ho roz­vo­je odbor­ný konzultant1997 – 2001 Sou­kro­má pro­jek­to­vá pra­xe v obo­ru územ­ní plá­no­vá­ní a urba­nis­mus projektant1990 – 1997 Ter­plan a.s. pro­jek­tant a vedou­cí pro­jek­tant 1989 Kraj­ský pro­jek­to­vý ústav – urba­nis­tic­ké stře­dis­ko pro­jek­tant – stážista1986 Ter­plan – stát­ní ústav pro územ­ní plá­no­vá­ní pro­jek­tant – stážista1983 Praž­ský pro­jek­to­vý ústav – urba­nis­tic­ké stře­dis­ko pro­jek­tant – stážista1979 – 1990 ČVUT v Pra­ze, Fakul­ta archi­tek­tu­ry, Kated­ra urba­nis­mu asi­s­tent a odbor­ný asi­s­tent

Vybrané reference

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
Územ­ní stu­die Zálo­žen­ské­ho par­ku v Pře­lou­či roz­pra­co­vá­no MěÚ Pře­louč
1. aktu­a­li­za­ce Zásad územ­ní­ho roz­vo­je Ústec­ké­ho kra­je roz­pra­co­vá­no Ústec­ký kraj
Územ­ní plán Děčín roz­pra­co­vá­no Magis­trát sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Děčín
Územ­ní plán Most roz­pra­co­vá­no Magis­trát sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Most
Územ­ní plán Roky­ca­ny roz­pra­co­vá­no MěÚ Roky­ca­ny
Změ­na č.1 územ­ní­ho plá­nu Pla­ná u M.L. roz­pra­co­vá­no MěÚ Pla­ná
Změ­na č.1 územ­ní­ho plá­nu Pře­louč roz­pra­co­vá­no MěÚ Pře­louč
Změ­na č. 2 územ­ní­ho plá­nu Bor roz­pra­co­vá­no MěÚ Bor
Územ­ní plán měs­ta Přeš­ti­ce 2016 MěÚ Přeš­ti­ce
3. aktu­a­li­za­ce ÚAP ORP Říča­ny 2015 MěÚ Říča­ny
3. aktu­a­li­za­ce ÚAP ORP Rakov­ník 2014 MěÚ Rakov­ník
Územ­ní plán Pře­louč 2014 MěÚ Pře­louč
Územ­ní plán měs­ta Led­vi­ce 2014 MěÚ Led­vi­ce
Změ­na č.1 územ­ní­ho plá­nu Bor 2014 MěÚ Bor
Územ­ní stu­die těž­by štěr­ko­pís­ku s násled­ným rekre­ač­ním vyu­ži­tím – Láz­ně Boh­da­neč, Čer­to­říš­ský 2013 MěÚ Láz­ně Boh­da­neč
Územ­ní plán měs­ta Dob­řa­ny 2013 MěÚ Dob­řa­ny
Územ­ní stu­die kori­do­ru rych­lost­ní sil­ni­ce – úsek R10/ R35 Mni­cho­vo Hra­diš­tě – Rádel­ský Mlýn – Úli­bi­ce 2012 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj
Změ­na č.1 územ­ní­ho plá­nu měs­ta Duchcov 2012 MěÚ Duchcov
Zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je Ústec­ké­ho kra­je 2011 Ústec­ký kraj
Územ­ní stu­die zhod­no­ce­ní pla­veb­ní­ho stup­ně Děčín ve vaz­bě na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2010 Ústec­ký kraj
Územ­ní stu­die Šuma­va – spe­ci­fic­ká oblast SOB1 v PK 2010 Plzeň­ský kraj
ÚAP ORP Lito­myšl – aktu­a­li­za­ce 2010 MěÚ Lito­myšl
ÚAP ORP Jih­la­va – aktu­a­li­za­ce 2010 Magis­trát měs­ta Jih­la­va
ÚAP Ústec­ké­ho kra­je 2009 Ústec­ký kraj
ÚAP Par­du­bic­ké­ho kra­je 2008 Par­du­bic­ký kraj
ÚAP kra­je Vyso­či­na 2008 Kraj Vyso­či­na
ÚAP ORP Lito­myšl 2008 MěÚ Lito­myšl
ÚAP ORP Kra­lo­vi­ce 2008 MěÚ Kra­lo­vi­ce (Plzeň­ský kraj)
Vyhle­dá­va­cí stu­die loka­li­za­ce brown­fields na úze­mí Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho kra­je 2006 Krá­lo­vé­hra­dec­ký kraj
Vyhle­dá­va­cí stu­die loka­li­za­ce brown­fields na úze­mí Jiho­čes­ké­ho kra­je 2006 Krá­lo­vé­hra­dec­ký kraj
Význam­né prů­mys­lo­vé zóny v ČR, sle­do­va­né v ÚPD a ÚPP VÚC 2005 Cen­t­rum pro regi­o­nál­ní roz­voj ČR
Územ­ní plán vel­ké­ho územ­ní­ho cel­ku (ÚP VÚC) Ústec­ké­ho kra­je – kon­cept 2005 Ústec­ký kraj
Urba­nis­tic­ká stu­die rekre­ač­ní­ho pro­sto­ru Čeper­ka – Opla­til u Par­du­bic 2006 Par­du­bic­ký kraj
Sil­nič­ní tan­gen­ci­á­la v pro­sto­ru Čes­ké­ho lesa (doprav­ně urba­nis­tic­ká stu­die) 2006 Plzeň­ský kraj
Územ­ní pro­gnó­za jádro­vé­ho úze­mí Hra­dec­ko-par­du­bic­ké aglo­me­ra­ce 2004 Par­du­bic­ký a Krá­lo­vé­hra­dec­ký kraj, magis­trát Par­du­bic, Hrad­ce Krá­lo­vé
Územ­ní plán vel­ké­ho územ­ní­ho cel­ku Plzeň­ské aglo­me­ra­ce 2004 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj / Plzeň­ský kraj
Urba­nis­tic­ká stu­die šir­ší­ho pro­sto­ru letiš­tě Líně 2002 Plzeň­ský kraj
Stu­die výbě­ru loka­lit pro stra­te­gic­ké prů­mys­lo­vé zóny v ČR – Ústec­ký kraj 2002 CZECHINVEST / Ústec­ký kraj
1. změ­na ÚPN VÚC Olo­mouc­ké aglo­me­ra­ce 2002 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj / Olo­mouc­ký kraj
Olo­mouc­ký kraj – pře­hled význam­ných roz­vo­jo­vých ploch pro pod­ni­ka­tel­ské akti­vi­ty 2001 Olo­mouc­ký kraj
Pod­kla­do­vý mate­ri­ál pro výběr roz­vo­jo­vých ploch pro umís­tě­ní stra­te­gic­kých inves­tic v ČR 2000 CZECHINVEST
2. změ­ny a doplň­ky ÚPN VÚC Seve­ro­čes­ké hně­dou­hel­né pán­ve 2000 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj / Ústec­ký kraj

Publikační činnost

  • pub­li­ka­ce v časo­pi­su Urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní