Kvalifikace a zkušenosti:

31 let pra­xe v obo­ru územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce, územ­ně plá­no­va­cí pod­kla­dy, loka­li­zač­ní stu­die
22 let pra­xe v obo­ru hod­no­ce­ní vli­vů sta­veb a kon­cep­cí na život­ní pro­stře­dí (EIA / SEA)

Vzdělání:

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace1998 – 2001 Nada­ce Open Uni­ver­si­ty v ČR Manage­ment, finan­ce, marketing1986 Uni­ver­si­ta Kar­lo­va, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta – stát­ní rigoróz­ní zkouš­ka Základ­ní a ložis­ko­vá geo­lo­gie 1980 – 1985 Uni­ver­si­ta Kar­lo­va, Pří­ro­do­vě­dec­ká fakul­ta – stát­ní závě­reč­ná zkouš­ka Základ­ní a ložis­ko­vá geo­lo­gie

Autorizace a odborná osvědčení:

Rok Spe­ci­fi­ka­ce Č.j.2016 Pro­dlou­že­ní auto­ri­za­ce ke zpra­co­vá­ní doku­men­ta­cí a posud­ků dle § 19 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 14232/ENV/ENV/16 (MŽP)1994 Osvěd­če­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti dle zák. č 244/1992 Sb. 5033/793/OPV/93 (MŽP)

Odborná praxe:

Od – do Fir­ma Pozi­ce Popis práce2001 – dosud Ate­lier T-plan, s.r.o jed­na­tel a ředi­tel spo­leč­nos­ti, hlav­ní pro­jek­tant říze­ní fir­my, koor­di­na­ce a odbor­né říze­ní pra­cí na ÚPD a ÚPP, doku­men­ta­ce a posud­ky EIA/SEA2000 – 2001 Ter­plan a.s. výrob­ní ředi­tel, hlav­ní pro­jek­tant říze­ní sek­ce územ­ní­ho plá­no­vá­ní a život­ní­ho pro­stře­dí, doku­men­ta­ce a posud­ky EIA/SEA1992 – 2000 Ter­plan a.s. hlav­ní pro­jek­tant koor­di­na­ce a odbor­né říze­ní pra­cí na ÚPD a ÚPP, doku­men­ta­ce a posud­ky EIA/SEA1985 –1991 Ter­plan – Stát­ní ústav pro územ­ní plá­no­vá­ní úse­ko­vý spe­ci­a­lis­ta řeše­ní pro­ble­ma­ti­ky život­ní­ho pro­stře­dí a územ­ních důsled­ků těž­by nerost­ných suro­vin

Vybrané reference:

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
» ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLADY
Aktu­a­li­za­ce ZÚR MS kra­je – návrh k pro­jed­ná­ní s DO dle § 37 SZ 2015 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
Aktu­a­li­za­ce ZÚR KK kra­je – návrh k pro­jed­ná­ní s DO dle § 37 SZ 2015 Kar­lo­var­ský kraj – Kraj­ský úřad
Návrh ZÚR MS kra­je 2010 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
ÚAP MS kra­je – ana­ly­tic­ká část 2009 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
ZÚR MS kra­je – prů­zkumy a roz­bo­ry v roz­sa­hu ÚAP 2007 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
Vyhod­no­ce­ní ÚPN VÚC na úze­mí MS kra­je dle §187, odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. 2006 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
ÚPN VÚC Bes­ky­dy – změ­na č. 2 2006 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
ÚPN VÚC Bes­ky­dy – změ­na č. 1 2006 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
ÚTP – Syn­té­za územ­ních plá­nů VÚC na úze­mí Morav­sko­slez­ské­ho kra­je 2003 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
ÚPN VÚC Bes­ky­dy – návrh 2001 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
ÚPN VÚC Ost­rav­ské aglo­me­ra­ce – změ­na č. 2 1998 MMR ČR
» POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA / SEA) A UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ
Vyhod­no­ce­ní vli­vů Územ­ní­ho plá­nu hl. měs­ta Pra­hy (Met­ro­po­lit­ní plán) na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy SZ 2015 Insti­tut plá­no­vá­ní a roz­vo­je hl. měs­ta Pra­hy
Pře­lož­ka sil­ni­ce I/13 Děčín – Lud­ví­ko­vi­ce, Folk­nář­ská spoj­ka – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů 2015 ŘSD ČR
TR Tábor-Náchod, pří­vod­ní vede­ní 110 kV – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů 2015 Elek­tro­trans a.s.
Meto­di­ka vyhod­no­ce­ní vli­vů PÚR a ÚPD na život­ní pro­stře­dí 2014 MŽP ČR
Vyhod­no­ce­ní vli­vů uplat­ňo­vá­ní PÚR ČR 2008 na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2013 ÚÚR Brno
V450 Výš­kov – Baby­lon – zvý­še­ní pře­no­so­vé kapa­ci­ty vede­ní 400 kV, ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2012 ČEPS a.s.
TR Ver­né­řov – nová roz­vod­na 420 kV – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2011 ČEPS a.s.
Rekon­struk­ce sil­nic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Bliž­ší Lho­ta – Zad­ní Zvon­ko­vá – posu­dek na doku­men­ta­ci hod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí dle zák. č. 100/2001 Sb., v plat­ném zně­ní 2011 Jiho­čes­ký kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR MS kra­je na život­ní pro­stře­dí a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2010 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
Vede­ní 110 kV Hlin­sko Polič­ka – ozná­me­ní a doku­men­ta­ce dle zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní. 2010 Elek­tro­trans a.s.
SEA – Plán oblas­ti povo­dí Dol­ní Vlta­vy 2009 Povo­dí Vlta­vy s.p.
Vede­ní 110 kV Rych­nov n. K. – Týniš­tě n. Orl. – roz­ší­ře­né ozná­mě­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2009 Elek­tro­trans a.s.
PÚR ČR 2008 – Vyhod­no­ce­ní vli­vů na UR úze­mí 2008 MMR ČR
MÚK Bene­šov –Čer­ve­né Vrš­ky (Sil­ni­ce I/3) – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2007 ŘSD ČR
Územ­ní plán Jiho­čes­ké­ho kra­je-kon­cept – posou­ze­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy č. 9, zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2006 Jiho­čes­ký kraj
Kon­cep­ce dopra­vy Plzeň­ské­ho kra­je – posou­ze­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy č. 9, zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2006 Plzeň­ský kraj
Sil­ni­ce R4 Milín-obchvat – ozná­me­ní v roz­sa­hu doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. 2006 ŘSD ČR
Posou­ze­ní vli­vů ÚP VÚC Střed­ní Pola­bí na život­ní pro­stře­dí dle §14 zák. č. 244/1992 Sb. 2006 Stře­do­čes­ký kraj – Kraj­ský úřad
Posou­ze­ní vli­vů ÚP VÚC Rakov­nic­ko na život­ní pro­stře­dí dle §14 zák. č. 244/1992 Sb. 2006 Stře­do­čes­ký kraj – Kraj­ský úřad
Vede­ní 110 kV Tuch­lo­vi­ce – Liša­ny, ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2006 Stře­do­čes­ká ener­ge­ti­ka a.s.
Územ­ní plán okre­su Jičín-kon­cept – posou­ze­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy č. 9, zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2005 Krá­lo­vé­hra­dec­ký kraj
Vede­ní 110 kV Male­ši­ce- Běcho­vi­ce – Měcho­lu­py –ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 dle zák. č. 100/2001 Sb. 2004 Praž­ská ener­ge­ti­ka a.s.
Posou­ze­ní vari­ant dál­ni­ce D3 na úze­mí Stře­do­čes­ké­ho kra­je dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. (SEA) 2003 Stře­do­čes­ký kraj – odbor regi­o­nál­ní­ho roz­vo­je
Rekon­struk­ce vede­ní 110 kV Čer­ve­ný vrch – Pra­ha-sever, ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. 2003 Praž­ská ener­ge­ti­ka a.s.
Sil­ni­ce R4 Háje – Milín – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. 2003 ŘSD ČR
Doprav­ní kon­cep­ce Morav­sko­slez­ské­ho kra­je – hod­no­ce­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí dle §14 zák. č. 244/1992 Sb. (SEA) 2003 Morav­sko­slez­ský kraj – Kraj­ský úřad
Pře­lož­ka sil­ni­ce I/12 Pra­ha (sil­nič­ní okruh) – Úva­ly doku­men­ta­ce dle zák. č. 244/1992 Sb. 2003 ŘSD ČR
Pro­po­jo­va­cí vede­ní 110 kV Nový Bor – Varn­sdorf – doku­men­ta­ce dle zák. č. 244/1992 Sb. 2002 SČE Děčín, a.s.
» OSTATNÍ PROJEKTY
Před­běž­ná stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti HÚRAO na vybra­ných loka­li­tách – aktu­a­li­za­ce 2013 2013 SÚRAO
Před­běž­ná stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti hlu­bin­né­ho úlo­žiš­tě v zájmo­vém úze­mí Bole­ti­ce 2012 SÚRAO
Územ­ní stu­die vli­vu zlep­še­ní tech­nic­kých para­me­t­rů Labské vod­ní ces­ty ve Stře­do­čes­kém kra­ji na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Stře­do­čes­ký kraj
Návrh limi­tů těž­by štěr­ko­pís­ku na Lito­mě­řic­ku 2006 MŽP – odbor geo­lo­gie a Ústec­ký kraj
Stu­die limi­tů těž­by štěr­ko­pís­ku v pro­sto­ru střed­ní­ho Pola­bí a dol­ní­ho Poji­ze­ří 2006 MŽP – odbor geo­lo­gie
Pro­ve­de­ní geo­lo­gic­kých a dal­ších pra­cí pro hod­no­ce­ní a zúže­ní loka­lit pro umís­tě­ní hlu­bin­né­ho úlo­žiš­tě – Před­běž­ná stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti (koo­pe­ra­ce pro sdru­že­ní GEOBARIÉRA firem Aqua­test a.s. a Sta­veb­ní Geo­lo­gie a.s.) 2006 SÚRAO
Stu­die limi­tů těž­by štěr­ko­pís­ku v pro­sto­ru sou­to­ku Vlta­vy a Labe 2004 MŽP – odbor geo­lo­gie
Pro­ve­de­ní geo­lo­gic­kých a dal­ších pra­cí pro hod­no­ce­ní a zúže­ní loka­lit pro umís­tě­ní hlu­bin­né­ho úlo­žiš­tě – vyme­ze­ní stře­tů zájmů (koo­pe­ra­ce pro sdru­že­ní GEOBARIÉRA firem Aqua­test a.s. a Sta­veb­ní Geo­lo­gie a.s.) 2003 SÚRAO
Hod­no­ce­ní úze­mí ČR z hle­dis­ka vhod­nos­ti umís­tě­ní HÚ (díl­čí zprá­va EPP 07/2002) – Opo­nent­ní posu­dek 2002 SÚRAO

Publikační činnost:

  • Veřej­ná doprav­ní infrastruk­tu­ra a její posu­zo­vá­ní vli­vů na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí v rám­ci PÚR a ÚPD (Urba­nis­mus a územ­ní roz­voj č. 05/2013)
  • SEA v judi­ká­tech správ­ních sou­dů (Sbor­ník SEA kon­fe­ren­ce, Ost­ra­va 04/2013)
  • Zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je, SEA a udr­ži­tel­ný roz­voj (SEA/EIA č.7/2009)
  • Udr­ži­tel­ný roz­voj (nejen) v územ­ním plá­no­vá­ní (Urba­nis­mus a územ­ní roz­voj dvoj­čís­lo 1–2/2009)
  • Stu­die limi­tů těž­by štěr­ko­pís­ku v pro­sto­ru sou­to­ku Labe a Vlta­vy (sbor­ník refe­rá­tů z kon­fe­ren­ce AÚUP 10/2005)
  • Posu­zo­vá­ní vli­vů kon­cep­cí ÚP VÚC na život­ní pro­stře­dí dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. (sbor­ník refe­rá­tů z kon­fe­ren­ce ČVTS 06/1999)
  • Řeše­ní ochra­ny a těž­by nerost­ných suro­vin v ÚP VÚC Krko­no­še (Krko­no­še 1994)
  • Život­ní pro­stře­dí v ČR – Vývoj a stav do kon­ce roku 1989, kapi­to­la Nerost­né suro­vi­ny (MŽP ČR 1991)