Kvalifikace a zkušenosti

spe­ci­a­lis­ta GIS

Vzdělání

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace2009 – 2016 ČZU v Pra­ze, Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí Apli­ko­va­ná (Bc.) a Inže­nýr­ská eko­lo­gie (Ing.)

Odborná praxe

Od – do Fir­ma Pozice2016 – dosud Ate­lier T-plan, s.r.o. spe­ci­a­lis­ta GIS2015 – 2016 Atem, s.r.o. bri­gád­ník

Vybrané reference

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
Vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti vari­ant vyso­ko­rych­lost­ní tra­tě Pra­ha – Havlíč­kův Brod (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.) roz­pra­co­vá­no SŽDC, s.p.