Kvalifikace a zkušenosti

40 let pra­xe
pro­jek­to­vá­ní doprav­ních sta­veb, kon­cep­ce dopra­vy a doprav­ní sys­témy v úze­mí, doprav­ně-urba­nis­tic­ké stu­die, zklid­ňo­vá­ní dopra­vy, doprav­ní obsluž­nost, hlu­ko­vé stu­die, územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce a pod­kla­dy

Vzdělání

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace1995 – 2002 ČVUT Pra­ha, Fakul­ta archi­tek­tu­ry – Ústav urba­nis­mu, dok­tor­ské stu­di­um Urba­nis­mus a územ­ní plánování1970 – 1975 ČVUT Pra­ha, Fakul­ta sta­veb­ní Kon­struk­ce a doprav­ní stav­by

Odborná praxe

Od – do Fir­ma Pozice2001 – dosud Ate­lier T-plan, s.r.o. hlav­ní projektant1982 – 2001 Ter­plan, a.s. Pra­ha hlav­ní projektant1975 – 1982 Pra­go­pro­jekt, a.s. Pra­ha samo­stat­ný projektant1998 – dosud Fakul­ta doprav­ní, ČVUT v Pra­ze exter­ní spo­lu­prá­ce s kated­rou „Doprav­ní sys­témy a tech­ni­ka”

Vybrané reference

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
Zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je roz­pra­co­vá­no Jiho­mo­rav­ský kraj
Aktu­a­li­za­ce Zásad územ­ní­ho roz­vo­je Morav­sko­slez­ské­ho kra­je roz­pra­co­vá­no Morav­sko­slez­ský kraj
Aktu­a­li­za­ce Zásad územ­ní­ho roz­vo­je Kar­lo­var­ské­ho kra­je roz­pra­co­vá­no Kar­lo­var­ský kraj
Územ­ní plán Děčín roz­pra­co­vá­no Měs­to Děčín
Územ­ní plán Most roz­pra­co­vá­no Měs­to Most
Územ­ní plán Roky­ca­ny roz­pra­co­vá­no Měs­to Roky­ca­ny
Územ­ní plán Osek u Roky­can roz­pra­co­vá­no Obec Osek
Gene­rel cyk­lis­tic­ké dopra­vy měs­ta Dob­řan 2016 Měs­to Dob­řa­ny
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Pra­ha – Havlíč­kův Brod / Vel­ké Mezi­ří­čí; vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti 2016 SŽDC, s.p. (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Územ­ně ana­ly­tic­ké pod­kla­dy ORP Říča­ny 2015
Územ­ní plán Přeš­ti­ce 2015 Měs­to Přeš­ti­ce
Územ­ní stu­die loka­lit pro byd­le­ní Jin­dři­chův Hra­dec, míst­ní čás­ti Buk, Polík­no, Dub 2015 Měs­to Jin­dři­chův Hra­dec
Vyhod­no­ce­ní vli­vu tras rych­lých spo­je­ní zapo­je­ných do ŽUP na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2015 SŽDC, s.p. (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Územ­ní plán Pře­louč 2015 Měs­to Pře­louč
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Bene­šov – Brno; vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti 2015 SŽDC, s.p. (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Pra­ha – Bene­šov; vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti 2014 SŽDC, s.p. (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Kon­cep­ce dopra­vy měs­ta Hodo­ní­na, včet­ně hod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2014 Měs­to Hodo­nín
Územ­ní plán Bor, Změ­na č. 1 2014 Měs­to Bor
Územ­ní plán Jin­dři­chův Hra­dec 2014 Měs­to Jin­dři­chův Hra­dec
Územ­ní plán Dob­řa­ny 2013 Měs­to Dob­řa­ny
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Pra­ha – Hořo­vi­ce /Plzeň – vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.) 2013 SŽDC, s.p.
Vari­ant­ní řeše­ní změn na vybra­né sil­nič­ní síti Plzeň­ské­ho kra­je, územ­ní stu­die 2013 Plzeň­ský kraj
Před­běž­ná stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti hlu­bin­né­ho úlo­žiš­tě v zájmo­vém úze­mí Bole­ti­ce 2013 Sprá­va úlo­žišť radi­o­ak­tiv­ních odpa­dů
Územ­ní stu­die těž­by štěr­ko­pís­ku s násled­ným rekre­ač­ním vyu­ži­tím – Láz­ně Boh­da­neč, Čer­to­říš­ský 2013 MěÚ Láz­ně Boh­da­neč
Územ­ní stu­die pro zasta­vi­tel­nou plo­chu v Kva­si­nách 2013 Obec Kva­si­ny
Územ­ní plán Sedl­čan včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2013 Měs­to Sedl­ča­ny
Územ­ní plán Miro­šov 2012 Měs­to Miro­šov
Aktu­a­li­za­ce Zásad územ­ní­ho roz­vo­je Zlín­ské­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na udr­ži­tel­ný roz­voj 2012 Zlín­ský kraj
Územ­ní stu­die kori­do­ru rych­lost­ní sil­ni­ce – úsek R10/ R35 Mni­cho­vo Hra­diš­tě – Rádel­ský Mlýn – Úli­bi­ce 2012 MMR
Územ­ní stu­die dopa­dů stra­te­gic­ké prů­mys­lo­vé zóny Hole­šov 2011 Zlín­ský kraj – Kraj­ský úřad; CENTROPROJEKT a.s. Zlín
Územ­ní plán Pla­ná 2011 Měs­to Pla­ná
Před­běž­ná stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti HÚRAO na vybra­ných loka­li­tách – aktu­a­li­za­ce 2011 2011 SÚRAO
Územ­ní stu­die vli­vu zlep­še­ní tech­nic­kých para­me­t­rů Labské vod­ní ces­ty ve Stře­do­čes­kém kra­ji na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Stře­do­čes­ký kraj
Zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na udr­ži­tel­ný roz­voj 2011 Jiho­mo­rav­ský kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR Stře­do­čes­ké­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí (SEA) 2011 Stře­do­čes­ký kraj
Územ­ní stu­die roz­vo­je kom­bi­no­va­né dopra­vy a logis­ti­ky na úze­mí Zlín­ské­ho kra­je ve vzta­hu k roz­vo­jo­vým poten­ci­á­lům a před­po­kla­dů úze­mí 2011 Zlín­ský kraj
Zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je Ústec­ké­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Ústec­ký kraj
Zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je Morav­sko­slez­ské­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2010 Morav­sko­slez­ský kraj
Územ­ní stu­die Šuma­va – spe­ci­fic­ká oblast SOB1 na úze­mí Plzeň­ské­ho kra­je 2010 Plzeň­ský kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR Kar­lo­var­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí (SEA) 2010 Kar­lo­var­ský kraj
Územ­ní stu­die Plzeň – jiho­vý­chod 2009 Plzeň­ský kraj
Územ­ní plán Bor 2009 Měs­to Bor
Zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je Zlín­ské­ho kra­je 2008 Zlín­ský kraj
Územ­ní stu­die reál­nos­ti a účel­nos­ti územ­ní ochra­ny prů­plav­ní­ho spo­je­ní Dunaj-Odra-Labe 2007 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj ČR
Územ­ní stu­die pře­shra­nič­ních vazeb Plzeň­ské­ho kra­je 2006 Plzeň­ský kraj
Sil­nič­ní tan­gen­ci­á­la v pro­sto­ru Čes­ké­ho lesa, stu­die 2006 Plzeň­ský kraj
MÚK Bene­šov – Čer­ve­né Vrš­ky (Sil­ni­ce I/3) – spo­lu­prá­ce na ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 2006 ŘSD ČR
Zápy – doprav­ní stu­die; vari­an­ty pře­lož­ky sil­ni­ce II/101 2006 Obec Zápy
Pla­Net­Cen­se – Seve­ro­již­ní kori­do­ry 2006 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj ČR
ÚP VÚC okre­su Kla­to­vy, návrh 2006 Plzeň­ský kraj
ÚP VÚC okre­su Bene­šov 2006 Stře­do­čes­ký
Kon­cep­ce dopra­vy Plzeň­ské­ho kra­je 2006 Plzeň­ský kraj
Urba­nis­tic­ká stu­die rekre­ač­ní­ho pro­sto­ru Čeper­ka – Opla­til u Par­du­bic 2006 Par­du­bic­ký kraj
Stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti umís­tě­ní hlu­bin­né­ho úlo­žiš­tě radi­o­ak­tiv­ní­ho odpa­du 2005 Sprá­va úlo­žišť radi­o­ak­tiv­ní­ho odpa­du
Urba­nis­tic­ko-archi­tek­to­nic­ká sou­těž na zpra­co­vá­ní ide­o­vé­ho návr­hu řeše­ní úze­mí Zlín – cen­t­rum 2005 Měs­to Zlín (udě­le­na I. cena)
Územ­ní plán měs­ta Sed­lec-Prči­ce 2005 Měs­to Sed­lec-Prči­ce
Kon­cep­ce roz­vo­je doprav­ních sítí v ČR do roku 2010 s výhle­dem do r. 2015 2005 Minis­ter­stvo dopra­vy a spo­jů ČR
ÚP VÚC Ústec­ké­ho kra­je, 2.koncept 2005 Ústec­ký kraj
Hlu­ko­vá stu­die Davle 2004 Obec Davle
Územ­ní pro­gnó­za jádro­vé­ho úze­mí Hra­dec­ko-par­du­bic­ké aglo­me­ra­ce 2004 Kraj­ské úřa­dy Par­du­bic­ké­ho a Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho kra­je, měs­ta Par­du­bi­ce a Hra­dec Krá­lo­vé
Územ­ní pro­gnó­za úze­mí dotče­né­ho těž­bou uhlí na Soko­lov­sku 2004 Kar­lo­var­ský kraj
Doprav­ně urba­nis­tic­ká stu­die sil­ni­ce I/27 Kaz­ně­jov – Pla­sy – Kar­lo­vi­ce 2003 Plzeň­ský kraj
ÚP VÚC Plzeň­ská aglo­me­ra­ce 2003 Plzeň­ský kraj
Gene­rel ven­kov­ské­ho pro­sto­ru Plzeň­ské­ho kra­je 2003 Plzeň­ský kraj
Urba­nis­tic­ká stu­die pro­sto­ru Líně – Dob­řa­ny 2003 Plzeň­ský kraj
Posou­ze­ní vari­ant dál­ni­ce D3 na úze­mí Stře­do­čes­ké­ho kra­je dle § 14 zák. č. 244/1992 Sb. 2002 Stře­do­čes­ký kraj
Hlu­ko­vá stu­die – sil­ni­ce I/3 Poří­čí n. Sáza­vou 2002 Obec Poří­čí nad Sáza­vou
Okruž­ní kři­žo­vat­ka U Bro­du, Sla­ný – DÚR 2002 Měs­to Sla­ný + fir­ma Lidl, s.r.o.
Stu­die výbě­ru ploch pro stra­te­gic­ké prů­mys­lo­vé zóny ČR – Kar­lo­var­ský kraj, Morav­sko­slez­ský kraj, Zlín­ský kraj 2002 CzechIn­vest

Publikační činnost

  • odbor­né člán­ky v časo­pi­se „Urba­nis­mus a územ­ní roz­voj“

Ostatní odborná činnost

  • Fakul­ta doprav­ní ČVUT v Pra­ze; stá­lá člen­ka komi­se pro stát­ní závě­reč­né zkouš­ky pro obor – Doprav­ní sys­témy a tech­ni­ka
  • Opo­nent­ní posud­ky pro­jek­tů vědy a výzku­mu TAČR

Členství v profesních organizacích

  • Čes­ká komo­ra auto­ri­zo­va­ných inže­ný­rů a tech­ni­ků čin­ných ve výstav­bě
  • Aso­ci­a­ce pro urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní
  • Regis­tro­vá­na jako kon­zul­tant­ka pro pro­jek­ty PHARE / TACIS u Evrop­ské­ho spo­le­čen­ství (Cen­t­ral Con­sul­tan­cy Regis­ter, CZE-17501)