Kvalifikace a zkušenosti

územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce, územ­ně plá­no­va­cí pod­kla­dy
v pozi­ci hlav­ní­ho pro­jek­tan­ta a spe­ci­a­lis­ty na urba­nis­mus

Vzdělání

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace1999 – 2005 ČVUT v Pra­ze, Fakul­ta sta­veb­ní Pozem­ní stav­by a archi­tek­tu­ra

Odborná praxe

Od – do Fir­ma Pozice2007 – dosud Ate­lier T-plan s.r.o. hlav­ní projektant2006 Gri­do – archi­tek­tu­ra a design architekt2005 – 2006 Freyer & Tay­lor Archi­tects, Dub­lin juni­or architekt1999 – 2005 Ing. arch. Jiří Haloun – pro­jek­ční kan­ce­lář asi­s­tent pro­jek­tan­ta

Vybrané reference

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
Změ­na č. 1 ÚP Pla­ná roz­pra­co­vá­no měs­to Pla­ná
ÚS Kruš­né hory roz­pra­co­vá­no Ústec­ký kraj
ZÚR JMK roz­pra­co­vá­no Jiho­mo­rav­ský kraj
ÚP Dob­řa­ny 2014 měs­to Dob­řa­ny
Změ­na č. 1 ÚP měs­ta Duchcov 2013 měs­to Duchcov
Aktu­a­li­za­ce Zásad územ­ní­ho roz­vo­je Zlín­ské­ho kra­je 2012 Zlín­ský kraj
ÚP Pla­ná 2012 měs­to Pla­ná
ÚS Roz­voj kom­bi­no­va­né dopra­vy a logis­ti­ky na úze­mí zlín­ské­ho kra­je ve vzta­hu k roz­vo­jo­vým poten­ci­á­lům a před­po­kla­dům úze­mí 2011 Zlín­ský kraj
ÚS Rodin­né domy a byty měs­ta – Led­vi­ce, jiho­zá­pad 2010 měs­to Led­vi­ce
Územ­ní stu­die roz­vo­je čes­ko-sas­ké­ho pří­hra­ni­čí 2010 Minis­ter­stvo pro míst­ní roz­voj
ÚS Šuma­va – spe­ci­fic­ká oblast SOB1 na úze­mí Plzeň­ské­ho kra­je 2010 Plzeň­ský kraj
ÚP Bor 2010 měs­to Bor
ÚP Nové Mit­ro­vi­ce 2010 obec Nové Mit­ro­vi­ce
Roz­vo­jo­vé plo­chy pro byd­le­ní a občan­skou vyba­ve­nost nad­míst­ní­ho význa­mu v ČR 2009 CRR ČR
ÚP Duchcov, vč. Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2008 měs­to Duchcov
Význam­né prů­mys­lo­vé zóny v ČR sle­do­va­né v ÚPD a ÚPP VÚC 2007 CRR ČR

Členství v profesních organizacích

  • Čes­ká komo­ra archi­tek­tů – auto­ri­zo­va­ný archi­tekt v obo­ru územ­ní plá­no­vá­ní
  • Aso­ci­a­ce pro urba­nis­mus a územ­ní plá­no­vá­ní