Kvalifikace a zkušenosti

spe­ci­a­lis­ta na život­ní pro­stře­dí, EIA/SEA, ÚSES

Vzdělání

Od – do Vyso­ká ško­la, fakul­ta Specializace2009 – 2011 ČZU v Pra­ze, Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí Kra­jin­né a pozem­ko­vé úpravy2006 – 2009 ČZU v Pra­ze, Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí Kra­ji­nář­ství

Autorizace a odborná osvědčení

Rok Spe­ci­fi­ka­ce Č.j.2015 Auto­ri­za­ce Čes­ké komo­ry archi­tek­tů, A.3.1. Územ­ní sys­témy eko­lo­gic­ké sta­bi­li­ty 04 418

Odborná praxe

Od – do Fir­ma Pozice2011 – dosud Ate­lier T-plan, s.r.o Spe­ci­a­lis­ta na život­ní pro­stře­dí, EIA/SEA, ÚSES2005 – 2010 Anger­me­ier Engi­neers, s.r.o. Zaměst­na­nec v oblas­ti inže­nýr­ské geo­dé­zie

Vybrané reference

Název prá­ce Dokon­če­no Objed­na­tel
VVN 110 kV, Drmoul – Tachov, zdvo­je­ní vede­ní: vyhod­no­ce­ní vli­vů zámě­ru na život­ní pro­stře­dí dle záko­na 100/2001 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no ČEZ Dis­tri­buce, a.s.
Aktu­a­li­za­ce č.1 ZÚR Ústec­ké­ho kra­je: Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Ústec­ký kraj
Met­ro­po­lit­ní plán Pra­hy: Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Měs­to Pra­ha
Aktu­a­li­za­ce č.2 ZÚR Stře­do­čes­ké­ho kra­je: Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Stře­do­čes­ký kraj
Aktu­a­li­za­ce č.1 ZÚR Morav­sko­slez­ské­ho kra­je: Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Morav­sko­slez­ský kraj
Aktu­a­li­za­ce č.1 ZÚR Kar­lo­var­ské­ho kra­je: Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Kar­lo­var­ský kraj
ZÚR Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je: Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Jiho­mo­rav­ský kraj
Územ­ní plán Děčín včet­ně Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Měs­to Děčín
Územ­ní plán Roky­ca­ny roz­pra­co­vá­no Měs­to Roky­ca­ny
Územ­ní plán Most včet­ně Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Měs­to Most
Pře­lož­ka sil­ni­ce I/13, Děčín – Lud­ví­ko­vi­ce, Folk­nář­ská spoj­ka: ozná­me­ní zámě­ru dle pří­lo­hy k záko­nu 100/2001 Sb., v plat­ném zně­ní 2015 Ředi­tel­ství sil­nic a dál­nic ČR
TR Tábor Náchod – pří­vod­ní vede­ní 110 kV: ozná­me­ní zámě­ru dle pří­lo­hy k záko­nu 100/2001 Sb., v plat­ném zně­ní 2015 E.ON Čes­ká repub­li­ka, s.r.o.
3. Úpl­ná aktu­a­li­za­ce ÚAP ORP Říča­ny 2015 Měs­to Říča­ny
3. Úpl­ná aktu­a­li­za­ce ÚAP ORP Rakov­ník 2015 Měs­to Rakov­ník
Územ­ní plán Pře­louč 2015 Měs­to Pře­louč
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Pra­ha – Bene­šov – vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.) 2014 SŽDC, s.p.
Kon­cep­ce dopra­vy měs­ta Hodo­ní­na: ozná­me­ní kon­cep­ce dle pří­lo­hy k záko­nu 100/2001 Sb., v plat­ném zně­ní 2014 Měs­to Hodo­nín
Aktu­a­li­za­ce č.1 ZÚR Plzeň­ské­ho kra­je: Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb., v plat­ném zně­ní 2014 Plzeň­ský kraj
Změ­na č.1 územ­ní­ho plá­nu Bor včet­ně Vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k záko­nu 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní 2014 Měs­to Bor
Zprá­va o uplat­ňo­vá­ní PÚR ČR 2008 – VVURÚ 2013 ÚÚR
Územ­ní stu­die pro zasta­vi­tel­nou plo­chu v Kva­si­nách 2013 Obec Kva­si­ny
Před­běž­ná stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti hlu­bin­né­ho úlo­žiš­tě v zájmo­vém úze­mí Bole­ti­ce 2013 SÚRAO

Členství v profesních organizacích

  • Čes­ká komo­ra archi­tek­tů
  • Člen Aso­ci­a­ce urba­nis­mu a územ­ní­ho plá­no­vá­ní