Územní plánování, urbanismus, doprava, životní prostředí, gis

Spo­leč­nost od své­ho zalo­že­ní v roce 2001 posky­tu­je pro­jek­to­vé, kon­zul­tač­ní a pora­den­ské služ­by v oblas­ti urba­nis­mu, územ­ní­ho plá­no­vá­ní, dopra­vy a život­ní­ho pro­stře­dí. Za dobu své exis­ten­ce zpra­co­va­la více než 250 pro­jek­tů na bázi geo­in­for­mač­ních slu­žeb pro potře­by ústřed­ních orgá­nů, orgá­nů veřej­né sprá­vy a jimi říze­ných orga­ni­za­cí a pro sou­kro­mou sfé­ru. Ved­le pro­jek­to­vé čin­nos­ti fir­ma dyna­mic­ky roz­ví­jí seg­ment slu­žeb v oblas­ti geo­in­for­mač­ních tech­no­lo­gií – kon­zul­ta­ce, ana­lý­za a návrh GIS řeše­ní a data­bá­zo­vých apli­ka­cí, pro­duk­ce geo­dat, kar­to­gra­fic­ká tvor­ba a geo­mar­ke­ting.

Aktuality:

Váže­ní přá­te­lé,

v prů­bě­hu měsí­ce září 2018 došlo k pře­stě­ho­vá­ní a ke změ­ně síd­la naší spo­leč­nos­ti na adre­su Sezi­mo­va 13, Pra­ha 4 – Nus­le.

RNDr. Libor Kra­jí­ček
jed­na­tel
don’t miss any time to own your dre­am luxu­ry repli­ca watches.che­ap https://www.breitlingreplica.to here.online shop­ping from a gre­at selecti­on at https://www.patekphilippewatches.to/.1:1 copy the real ori­gi­nal https://www.franckmuller.to/.best https://fr.wellreplicas.to is alwa­ys hea­ded by quality.best repli­ca rolex site.high qua­li­ty pradareplica.ru alwa­ys keep deve­lo­ping enhan­ce.chloereplica.ru chloe out­let offi­cial site.divine skill­full­ness is defi­ni­te­ly the cen­ter valuati­on of https://www.kinomania.to for sale.

Atelier T-plan, s.r.o.