Územní plánování, urbanismus, doprava, životní prostředí, gis

Spo­leč­nost od svého zalo­žení v roce 2001 posky­tuje pro­jek­tové, kon­zul­tační a pora­den­ské služby v oblasti urba­nismu, územ­ního plá­no­vání, dopravy a život­ního pro­středí. Za dobu své exis­tence zpra­co­vala více než 250 pro­jektů na bázi geo­in­for­mač­ních slu­žeb pro potřeby ústřed­ních orgánů, orgánů veřejné správy a jimi říze­ných orga­ni­zací a pro sou­kro­mou sféru. Vedle pro­jek­tové čin­nosti firma dyna­micky roz­víjí seg­ment slu­žeb v oblasti geo­in­for­mač­ních tech­no­lo­gií – kon­zul­tace, ana­lýza a návrh GIS řešení a data­bá­zo­vých apli­kací, pro­dukce geo­dat, kar­to­gra­fická tvorba a geo­mar­ke­ting.

Atelier T-plan, s.r.o.