Tradice

Ate­lier T-plan, s.r.o. byl zalo­žen v roce 2001 něko­li­ka zaměst­nan­ci původ­ní akci­o­vé spo­leč­nos­ti Ter­plan Pra­ha, kte­rá na zákla­dě roz­hod­nu­tí majo­rit­ní­ho vlast­ní­ka v tom­to roce ukon­či­la svou odbor­nou čin­nost. Ate­lier T-plan, s.r.o. pokra­ču­je v zajiš­ťo­vá­ní výko­nů původ­ní spo­leč­nos­ti a nava­zu­je tak na více než 45 let trva­jí­cí tra­di­ci půso­be­ní odbor­ní­ků fir­my ve sfé­rách územ­ní­ho plá­no­vá­ní a urba­nis­mu. Územ­ně plá­no­va­cí výko­ny spo­lu s pod­po­ro­vá­ním regi­o­nál­ní­ho roz­vo­je, posu­zo­vá­ním vli­vů na život­ní pro­stře­dí, zpra­co­vá­ním dat na bázi geo­gra­fic­kých infor­mač­ních sys­té­mů a pro­vá­dě­ním kon­zul­tač­ních a pora­den­ských čin­nos­tí zůstá­va­jí též hlav­ní­mi před­mě­ty čin­nos­ti fir­my Ate­lier T-plan, s.r.o. i do budouc­na. Ved­le této čin­nos­ti fir­ma dyna­mic­ky roz­ví­jí seg­ment slu­žeb v oblas­ti geo­in­for­mač­ních tech­no­lo­gií – kon­zul­ta­ce, ana­lý­za a návrh GIS řeše­ní a data­bá­zo­vých apli­ka­cí, pro­duk­ce geo­dat, kar­to­gra­fic­ká tvor­ba a geo­mar­ke­ting.

Tradice - zámek Lužany

Zkušenost

Odbor­ní­ci fir­my Ate­lier T-plan, s.r.o. mají v oblas­tech územ­ní­ho plá­no­vá­ní, urba­nis­mu, dopra­vy a život­ní­ho pro­stře­dí dlou­ho­le­té zku­še­nos­ti opí­ra­jí­cí se o jejich půso­be­ní v pozi­cích hlav­ních pro­jek­tan­tů nebo odbor­ných spe­ci­a­lis­tů, i o jejich zapo­je­ní do expert­ní a kon­zul­tač­ní čin­nos­ti pro stát­ní a sou­kro­mou sfé­ru. Fir­ma Ate­lier T-plan, s.r.o. se podí­lí též na vytvá­ře­ní řady meto­dic­kých, výzkum­ných a vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů s celo­stát­ní, regi­o­nál­ní i mik­ro­re­gi­o­nál­ní účin­nos­tí. Od doby své­ho vzni­ku v roce 2001 do sou­čas­né doby zpra­co­va­la fir­ma Ate­lier T-plan, s.r.o. více než 250 zaká­zek v pes­t­ré sklad­bě odbor­né­ho zaměření.Thanks to our part­ners, you can find ties onli­ne to suit eve­ry pre­fe­ren­ce and bud­get, from bud­get to top-of-the-ran­ge super sty­lish models.

Kvalita

Za vyso­kou odbor­nou úro­veň fir­my Ate­lier T-plan, s.r.o. ručí spo­leč­ní­ci, zakla­da­te­lé fir­my svou pro­fes­ní eru­di­cí, pod­lo­že­ný­mi auto­ri­za­ce­mi ČKA a ČKAIT dle zák. č. 360/1992 Sb. v plat­ném zně­ní a odbor­nou způ­so­bi­los­tí MŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. Dosta­teč­né odbor­né záru­ky posky­tu­jí též vlast­ní zaměst­nan­ci i exter­ní spe­ci­a­lis­té fir­my. Kva­lit­ní tech­nic­ké a gra­fic­ké zpra­co­vá­ní doku­men­ta­ce zajiš­ťu­je vlast­ní špič­ko­vá kopí­ro­va­cí a počí­ta­čo­vá tech­ni­ka. Ke zpra­co­vá­ní gra­fic­kých výstu­pů fir­ma Ate­lier T-plan, s.r.o. vyu­ží­vá soft­ware na bázi geo­gra­fic­kých infor­mač­ních sys­té­mů zalo­že­ných na pro­duk­tech fir­my Esri (Arc­GIS for Desktop).

Kvalita - povrchový lom Most