Galerie projektů

Urbanismus a územní plánování

our swiss bp rolex datej­u­st rolex calib­re 2836 2813 mens m126201 0014 12mm grey dial are all in now.the pri­ce of che­ap https://www.replicasrelojes.to/ is almost cer­ta­in­ly fit­ted with the extre­me­ly take ple­a­su­re in.

Zásady územního rozvoje

Název Dokon­če­no Objed­na­tel
ZÚR Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí (ve spo­lu­prá­ci s USB Brno, s.r.o.) 04/2016 (v pro­jed­ná­vá­ní) Jiho­mo­rav­ský kraj
Aktu­a­li­za­ce č. 1 ZÚR Morav­sko­slez­ské­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 07/2015 (v pro­jed­ná­vá­ní) Morav­sko­slez­ský kraj
Aktu­a­li­za­ce č. 1 ZÚR Kar­lo­var­ské­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 05/2015 (v pro­jed­ná­vá­ní) Kar­lo­var­ský kraj
Aktu­a­li­za­ce ZÚR Zlín­ské­ho kra­je vč. vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí vydá­na dne 12.09.2012 Zlín­ský kraj
ZÚR Ústec­ké­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí vydá­ny dne 07.09.2011 Ústec­ký kraj
ZÚR Morav­sko­slez­ské­ho kra­je včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí vydá­ny dne 01.12.2010 Morav­sko­slez­ský kraj
ZÚR Zlín­ské­ho kra­je vydá­ny dne 10.09.2008 Zlín­ský kraj

Územní plány měst a obcí

Název Dokon­če­no Objed­na­tel
ÚP Děčín včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí roz­pra­co­vá­no Sta­tu­tár­ní měs­to Děčín
ÚP Most včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 07/2014 (v pro­jed­ná­vá­ní) Sta­tu­tár­ní měs­to Most
ÚP Roky­ca­ny 11/2013 (v pro­jed­ná­vá­ní) Měs­to Roky­ca­ny
ÚP Přeš­ti­ce vydán dne 18.2.2016 Měs­to Přeš­ti­ce
ÚP Pře­louč vydán dne 12.2.2015 Měs­to Pře­louč
ÚP Jin­dři­chův Hra­dec vydán dne 14.2.2014 Měs­to Jin­dři­chův Hra­dec
ÚP Duchcov – změ­na č. 1 vydá­na dne 23.5.2013 Měs­to Duchcov
ÚP Bor – změ­na č. 1 vydá­na dne 25.6.2014 Měs­to Bor
ÚP Dob­řa­ny vydán dne 18.12.2013 Měs­to Dob­řa­ny
ÚP Sedl­ča­ny vydán dne 25.2.2012 Měs­to Sedl­ča­ny
ÚP Miro­šov vydán dne 27.8.2012 Měs­to Miro­šov
ÚP Led­vi­ce vydán dne 2.10.2014 Měs­to Led­vi­ce
ÚP Duchcov včet­ně vyhod­no­ce­ní vli­vů na ŽP a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí vydán dne 11.09.2008 Měs­to Duchcov
ÚP Pla­ná vydán dne 2.5.2012 Měs­to Pla­ná
ÚP Bor vydán dne 30.6.2010 Měs­to Bor
ÚP Lhe­ni­ce vydán dne 27.11.2007 Městys Lhe­ni­ce

Územně plánovací podklady

Název Dokon­če­no Objed­na­tel
ÚAP ORP Vrchla­bí – aktu­a­li­za­ce 2016 roz­pra­co­vá­no Měs­to Vrchla­bí
Územ­ní stu­die Kruš­né hory – ana­lý­za pod­kla­dů 12/2015 Ústec­ký kraj
ÚAP ORP Říča­ny – aktu­a­li­za­ce 2014 04/2015 Měs­to Říča­ny
ÚAP ORP Lit­ví­nov – aktu­a­li­za­ce 2014 12/2014 Měs­to Lit­ví­nov
Územ­ní stu­die Láz­ně Boh­da­neč – Čern­sko 08/2013 DITTON s.r.o. a Měs­to Láz­ně Boh­da­neč
Územ­ní stu­die pro zasta­vi­tel­nou plo­chu Z8-1 v Kva­si­nách 06/2013 Obec Kva­si­ny
Územ­ní stu­die cílo­vých cha­rak­te­ris­tik kra­ji­ny Morav­sko­slez­ské­ho kra­je 03/2013 Morav­sko­slez­ský kraj
Územ­ní stu­die dopa­dů stra­te­gic­ké prů­mys­lo­vé zóny Hole­šov Dopo­ru­ču­je­me zakou­pit si své oblí­be­né too­thbrush za super níz­ké ceny s dopra­vou zdar­ma a ješ­tě ten­týž den si může­te svou objed­náv­ku vyzved­nout na pro­dej­ně. 05/2012 Cen­t­ro­pro­jekt, a.s. Zlín
ÚAP ORP Jih­la­va – 1. aktu­a­li­za­ce 10/2010 Sta­tu­tár­ní měs­to Jih­la­va
Územ­ní stu­die Plzeň – jiho­vý­chod 12/2009 Plzeň­ský kraj
ÚAP Ústec­ké­ho kra­je – roz­bor udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je 04/2009 Ústec­ký kraj
ÚAP Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je 03/2009 Jiho­mo­rav­ský kraj
ÚAP Morav­sko­slez­ské­ho kra­je 03/2009 Morav­sko­slez­ský kraj
ÚAP kra­je Vyso­či­na 03/2009 Kraj Vyso­či­na
ÚAP ORP Kra­lo­vi­ce 11/2008 Měs­to Kra­lo­vi­ce
ÚAP ORP Lito­myšl 11/2008 Měs­to Lito­myšl
Stu­die roz­vo­je čes­ko-slo­ven­ské­ho pří­hra­ni­čí – (koo­pe­ra­ce pro ÚÚR Brno) 12/2008 Ústav územ­ní­ho roz­vo­je Brno
ÚAP Par­du­bic­ké­ho kra­je (roz­bor udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je úze­mí) 09/2008 Par­du­bic­ký kraj
Vyhod­no­ce­ní ÚPN VÚC na úze­mí MS kra­je dle §187, odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb. 12/2006 Morav­sko­slez­ský kraj
Územ­ní stu­die pře­shra­nič­ních vazeb Plzeň­ské­ho kra­je 06/2006 Plzeň­ský kraj
Vyhle­dá­va­cí stu­die pro loka­li­za­ci brown­fields na úze­mí Jiho­čes­ké­ho kra­je 08/2006 Agen­tu­ra Czechin­vest
Vyhle­dá­va­cí stu­die pro loka­li­za­ci brown­fields na úze­mí Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho kra­je 10/2006 Agen­tu­ra Czechin­vest
Urba­nis­tic­ká stu­die rekre­ač­ní­ho pro­sto­ru Čeper­ka – Opla­til 10/2006 Par­du­bic­ká kraj
Stu­die roz­vo­je čes­ko-pol­ské­ho pří­hra­ni­čí 12/2005 MMR ČR
Význam­né prů­mys­lo­vé zóny ČR dle ÚPD 12/2005 Cen­t­rum pro regi­o­nál­ní roz­voj ČR

Doprava a dopravní infrastruktura

Název Dokon­če­no Objed­na­tel
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Pra­ha – Havlíč­kův Brod / Vel­ké Mezi­ří­čí; vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti 2016 SŽDC, s.p. (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Gene­rel cyk­lis­tic­ké dopra­vy měs­ta Dob­řan 2016 Měs­to Dob­řa­ny
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Bene­šov – Brno; vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti 2015 SŽDC, s.p. (sub­do-dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Pra­ha – Bene­šov; vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti 2014 SŽDC, s.p. (sub­do-dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Kon­cep­ce dopra­vy měs­ta Hodo­ní­na, včet­ně hod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí 2014 Měs­to Hodo­nín
Územ­ně tech­nic­ká stu­die VRT Pra­ha – Hořovice/Plzeň – vyhod­no­ce­ní územ­ní prů­chod­nos­ti 2013 SŽDC, s.p. (sub­do­dáv­ka pro SUDOP Pra­ha, a.s.)
Vari­ant­ní řeše­ní změn na vybra­né sil­nič­ní síti Plzeň­ské­ho kra­je, územ­ní stu­die 2013 Plzeň­ský kraj
Územ­ní stu­die pro zasta­vi­tel­nou plo­chu v Kva­sin­kách (auto­mo­bil­ka Ško­da Mla­dá Boleslav) 2013 Obec Kva­si­ny
Územ­ní stu­die kori­do­ru rych­lost­ní sil­ni­ce – úsek R10/R35 Mni­cho­vo Hra­diš­tě – Rádel­ský Mlýn – Úli­bi­ce 2012 MMR ČR
Akus­tic­ká stu­die k DÚR „Byto­vý dům Komo­řa­ny”, při ul. Krup­ná, Pra­ha 4 2012 STAVOMO, spol. s r.o. Pří­bram
Územ­ní stu­die vli­vu zlep­še­ní tech­nic­kých para­me­t­rů Labské vod­ní ces­ty ve Stře­do­čes­kém kra­ji na udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 2011 Stře­do­čes­ký kraj
Územ­ní stu­die roz­vo­je kom­bi­no­va­né dopra­vy a logis­ti­ky na úze­mí Zlín­ské­ho kra­je ve vzta­hu k roz­vo­jo­vým poten­ci­á­lům a před­po­kla­dů úze­mí 2011 Zlín­ský kraj
Územ­ní stu­die reál­nos­ti a účel­nos­ti územ­ní ochra­ny prů­plav­ní­ho spo­je­ní Dunaj-Odra-Labe 2007 MMR ČR
Zápy – doprav­ní stu­die; vari­an­ty pře­lož­ky sil­ni­ce II/101 2006 Obec Zápy
Územ­ní stu­die pře­shra­nič­ních vazeb Plzeň­ské­ho kra­je 2006 Plzeň­ský kraj
Sil­nič­ní tan­gen­ci­á­la v pro­sto­ru Čes­ké­ho lesa, stu­die 2006 Plzeň­ský kraj
Pla­Net­Cen­se – Seve­ro­již­ní kori­do­ry 2006 MMR ČR
Kon­cep­ce dopra­vy Plzeň­ské­ho kra­je 2006 Plzeň­ský kraj
Kon­cep­ce roz­vo­je doprav­ních sítí v ČR do roku 2010 s výhle­dem do r. 2015 2005 MD ČR
Hlu­ko­vá stu­die Davle 2004 Obec Davle
Doprav­ně urba­nis­tic­ká stu­die sil­ni­ce I/27 Kaz­ně­jov – Pla­sy – Kar­lo­vi­ce 2003 Plzeň­ský kraj
Hlu­ko­vá stu­die – sil­ni­ce I/3 Poří­čí n. Sáza­vou 2002 Obec Poří­čí nad Sáza­vou
Okruž­ní kři­žo­vat­ka U Bro­du, Sla­ný – DÚR 2002 Měs­to Sla­ný + fir­ma Lidl, s.r.o.

Životní prostředí a krajina

Sea

Název Dokon­če­no Objed­na­tel
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR Jiho­mo­rav­ské­ho na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní 04/2016 (v pro­jed­ná­vá­ní) Jiho­mo­rav­ský kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů 1. Aktu­a­li­za­ce ZÚR Ústec­ké­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní (koo­pe­ra­ce pro Ing. arch. Vrchlav­skou) 11/2015 (v pro­jed­ná­vá­ní) Ústec­ký kraj
Územ­ní plán Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy (Met­ro­po­lit­ní plán) – vyhod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy zák. č. 183/2006 Sb., sta­veb­ní zákon, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů 11/2015 (roz­pra­co­vá­no) Insti­tut plá­no­vá­ní a roz­vo­je Hlav­ní­ho měs­ta Pra­hy
Vyhod­no­ce­ní vli­vů 2. aktu­a­li­za­ce ZÚR Stře­do­čes­ké­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy zák. č. 183/2006 Sb., sta­veb­ní zákon, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů 08/2015 (v pro­jed­ná­vá­ní) Stře­do­čes­ký kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů Aktu­a­li­za­ce č. 1 ZÚR Morav­sko­slez­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní 07/2015 (v pro­jed­ná­vá­ní) Morav­sko­slez­ský kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů Aktu­a­li­za­ce č. 1 ZÚR Kar­lo­var­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní 05/2015 (v pro­jed­ná­vá­ní) Kar­lo­var­ský kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP Děčín na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy zák. č. 183/2006 Sb., sta­veb­ní zákon, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů 11/2014 (v pro­jed­ná­vá­ní) Sta­tu­tár­ní měs­to Děčín
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ÚP měs­ta Mos­tu na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy zák. č. 183/2006 Sb., sta­veb­ní zákon, ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů 07/2014 Sta­tu­tár­ní měs­to Most
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR Zlín­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní ZÚR vydá­ny dne 12.09.2012 Zlín­ský kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR Ústec­ké­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní ZÚR vydá­ny dne 07.09.2011 Ústec­ký kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR Morav­sko­slez­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní ZÚR vydá­ny dne 01.12.2010 Morav­sko­slez­ský kraj
Vyhod­no­ce­ní vli­vů ZÚR Zlín­ské­ho kra­je na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní ZÚR vydá­ny dne 10.09.2008 Zlín­ský kraj
Plán povo­dí Dol­ní Vlta­vy – posou­ze­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy č. 9, zák. č. 100/201 Sb. v plat­ném zně­ní 10/2009 Povo­dí Vlta­vy s.p.
Poli­ti­ky územ­ní­ho roz­vo­je ČR 2008 – vyhod­no­ce­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy k zák. č. 183/2006 Sb. v plat­ném zně­ní 12/2008 MMR ČR
Kon­cep­ce dopra­vy Plzeň­ské­ho kra­je – posou­ze­ní vli­vů kon­cep­ce na život­ní pro­stře­dí dle pří­lo­hy č. 9, zák. č. 100/201 Sb. v plat­ném zně­ní (koo­pe­ra­ce pro SUDOP a.s.) 06/2007 Plzeň­ský kraj

Eia

Název Dokon­če­no Objed­na­tel
Pře­lož­ka sil­ni­ce I/13 Děčín – Lud­ví­ko­vi­ce, Folk­nář­ská spoj­ka – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů roz­pra­co­vá­no ŘSD ČR
Zdvo­je­ní vede­ní 110 kV Drmoul – Tachov– ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní roz­pra­co­vá­no Elek­tro­trans a.s.
TR Tábor-Náchod, pří­vod­ní vede­ní 110 kV – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 07/2015 Elek­tro­trans a.s.
V450 Výš­kov – Baby­lon, zvý­še­ní pře­no­so­vé schop­nos­ti vede­ní 400 kV – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 08/2012 ČEPS a.s.
Rekon­struk­ce sil­nic III/1632, III/1631 a III/1634 v úseku Nová Pec – Bliž­ší Lho­ta – Zad­ní Zvon­ko­vá – posu­dek na doku­men­ta­ci hod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí dle zák. č. 100/2001 Sb., v plat­ném zně­ní 05/2011 Jiho­čes­ký kraj
Nová roz­vod­na TR 400 kV v loka­li­tě Ver­né­řov – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 05/2011 ČEPS a.s.
Sil­ni­ce R4 Háje – Milín – aktu­a­li­zo­va­né ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 08/2010 ŘSD ČR
Vede­ní 110 kV Hlin­sko – Polič­ka – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 12/2009 ČEZ Dis­tri­buce a.s.
Vede­ní 110 kV Rych­nov n. K. – Týniš­tě n. Orl., ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 dle zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 07/2008 ČEZ Dis­tri­buce a.s.
Vede­ní 110 KV V126 – zasmyč­ko­vá­ní do TR Úva­ly, ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 06/2008 ČEZ Dis­tri­buce a.s.
MÚK Bene­šov –Čer­ve­né Vrš­ky (Sil­ni­ce I/3) – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 07/2007 ŘSD ČR
Sil­ni­ce R4 Milín-obchvat – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. 11/2006 ŘSD ČR
Vede­ní 110 kV Tuch­lo­vi­ce – Liša­ny, ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. v plat­ném zně­ní 07/2005 Stře­do­čes­ká ener­ge­ti­ka a.s.
Vede­ní 110 kV Male­ši­ce – Běcho­vi­ce – Měcho­lu­py – ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 dle zák. č. 100/2001 Sb. 04/2004 Praž­ská ener­ge­ti­ka a.s.
Rekon­struk­ce vede­ní 110 kV Čer­ve­ný vrch – Pra­ha-sever, ozná­me­ní dle pří­lo­hy č. 3 a doku­men­ta­ce dle pří­lo­hy č. 4 zák. č. 100/2001 Sb. 10/2003 Praž­ská ener­ge­ti­ka a.s.

Ostatní projekty a studie

Název Dokon­če­no Objed­na­tel
Kon­cep­ce územ­ní­ho sys­té­mu eko­lo­gic­ké sta­bi­li­ty pro úze­mí dotče­né změ­nou územ­ně eko­lo­gic­ké­ho limi­tu na lomu Bíli­na roz­pra­co­vá­no Seve­ro­čes­ké Doly a.s.
Meto­di­ka vyhod­no­ce­ní vli­vů PÚR ČR a ZÚR na život­ní pro­stře­dí 12/2014 MŽP ČR
Územ­ní stu­die cílo­vých cha­rak­te­ris­tik kra­ji­ny Morav­sko­slez­ské­ho kra­je 08/2013 Morav­sko­slez­ský kraj
Aktu­a­li­za­ce Před­běž­né stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti umís­tě­ní HÚRAO ve vybra­ných loka­li­tách 05/2013 SÚRAO
Vyhod­no­ce­ní vli­vů uplat­ňo­vá­ní PÚR ČR 2008 na život­ní pro­stře­dí a udr­ži­tel­ný roz­voj úze­mí 05/2013 Ústav územ­ní­ho roz­vo­je Brno
Před­běž­ná stu­die pro­ve­di­tel­nos­ti hlu­bin­né­ho úlo­žiš­tě v zájmo­vém úze­mí Bole­ti­ce 12/2012 SÚRAO
Stu­die limi­tů těž­by štěr­ko­pís­ku v pro­sto­ru sou­to­ku Vlta­vy (MŽP – odbor geo­lo­gie, 2004) 06/2004 MŽP ČR