Geo­gra­fic­ký infor­mač­ní sys­tém posky­tu­je řadu důle­ži­tých nástro­jů pro pří­pra­vu a ana­lý­zu geo­gra­fic­kých dat. Data, se kte­rý­mi GIS pra­cu­je, se nazý­va­jí geo­da­ta a jsou klí­čo­vým prv­kem celé­ho sys­té­mu, neboť s jejich věro­hod­nos­tí a přes­nos­tí sto­jí a padá cel­ko­vý výsle­dek zpra­co­vá­ní, na němž jsou násled­ně závis­lá správ­ná odbor­ná roz­hod­nu­tí růz­ných spe­ci­a­li­zo­va­ných pra­co­višť, jako jsou orgá­ny stát­ní sprá­vy, kar­to­gra­fic­ké spo­leč­nos­ti, oddě­le­ní plá­nu­jí­cí dopra­vu, slož­ky inte­gro­va­né­ho záchran­né­ho sys­té­mu, ener­ge­tic­ké spo­leč­nos­ti, sys­témy kri­zo­vé­ho říze­ní atd. Geo­da­ta se sklá­da­jí z jed­not­li­vých geo­ob­jek­tů, kte­ré obsa­hu­jí dva dru­hy infor­ma­cí: data pro­sto­ro­vá (země­pis­né sou­řad­ni­ce, topo­lo­gii, tvar) a data popis­ná (spe­ci­fic­ké atri­bu­ty objek­tu, meta­da­ta). Prá­vě spo­je­ním pro­sto­ro­vé a atri­bu­to­vé slož­ky vzta­hu­jí­cí se k jed­not­li­vým objek­tům vzni­ká nástroj, kte­rý umož­ňu­je pro­vá­dět řadu ana­lýz a odpo­vě­dět na dota­zy, kte­ré by stan­dard­ní data­bá­zo­vé sys­témy vyře­šit nedo­ká­za­ly. GIS umož­ňu­je zada­né dota­zy na pro­sto­ro­vá data vizu­a­li­zo­vat v podo­bě roz­ma­ni­tých map, gra­fů nebo tabu­lek.

Geografické informační systémy

Máme dlou­ho­do­bé zku­še­nos­ti se sys­té­mem Arc­GIS fir­my Esri, kte­rý vyu­ží­vá­me pro tvor­bu gra­fic­ké čás­ti územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce, zpra­co­vá­ní geo­dat, geo­gra­fic­ké ana­lý­zy, kar­to­gra­fic­ké prá­ce apod. Tak­též vyu­ží­vá­me i open sour­ce řeše­ní QGIS. Pod­kla­dy doká­že­me zpra­co­vat jak z papí­ro­vé podo­by, pomo­cí ske­no­vá­ní a digi­ta­li­za­ce, tak v podo­bě již digi­tál­ních dat pomo­cí impor­tu růz­ných vek­to­ro­vých for­má­tů. Jsme rov­něž schop­ni zpra­co­vá­vat 2D či 3D vizu­a­li­za­ce a nabíd­nout i výsled­ný vel­ko­for­má­to­vý barev­ný tisk pomo­cí plot­ru (až do šíře role 1118 mm) nebo men­ších tis­ká­ren.

V rám­ci našich slu­žeb zajiš­ťu­je­me tyto čin­nos­ti:

  • vyhod­no­ce­ní prů­chod­nos­ti kra­ji­nou
  • ana­lý­za doprav­ní a časo­vé dostup­nos­ti
  • ana­lý­za vidi­tel­nos­ti
  • kar­to­gra­fic­ká tvor­ba
  • kom­plex­ní syn­té­za a ana­lý­za úze­mí pro územ­ně ana­ly­tic­ké pod­kla­dy

rolex day date 36mm uomini 118206 quadrante blu automatico rolex rather strong construction together with night time benchmark is a see work together with long-term dependability of the protection.the modern design of best replica womens rolex day date rolex calibre 2836 2813 218206 mens 15mm 2 is exceptional.