Volné pracovní pozice

Pro­jek­tant – urba­nis­ta / kra­jin­ný archi­tekt
– 
spe­ci­a­lis­ta pro úsek kon­cep­ce uspo­řá­dá­ní kra­ji­ny a posu­zo­vá­ní vli­vů na kra­ji­nu

Spo­leč­nost: Ate­lier T-plan, s.r.o.
Síd­lo: Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00

Náplň prá­ce:

Samo­stat­né vede­ní pro­jek­tů, resp. spo­lu­prá­ce na pro­jek­tech v násle­du­jí­cích oblas­tech:

 • územ­ní stu­die kra­ji­ny
 • územ­ní stu­die veřej­ných pro­stran­ství
 • územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce (ZÚR, ÚP, RP) a územ­ní stu­die (kon­cep­ce uspo­řá­dá­ní kra­ji­ny, urba­nis­mus
 • posu­zo­vá­ní vli­vů kon­cep­cí a sta­veb na kra­ji­nu (v rám­ci SEA / EIA)

Poža­du­je­me:

 • VŠ vzdě­lá­ní v oblas­ti urba­nis­mu a územ­ní­ho plá­no­vá­ní nebo kra­jin­né­ho plá­no­vá­ní + min. 3 roky pra­xe v někte­ré z těch­to oblas­tí
 • pře­hled o aktu­ál­ní legisla­ti­vě v oblas­ti územ­ní­ho plá­no­vá­ní a ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny
 • zku­še­nos­ti se zpra­co­vá­ním a pro­jed­ná­vá­ním ÚPD a ÚPPP
 • prak­tic­ké zna­los­ti pou­ží­vá­ní nástro­jů MS Offi­ce (tvor­ba a edi­ta­ce doku­men­tů)
 • základ­ní doved­nos­ti prá­ce v pro­stře­dí GIS (Arc­GIS nebo QGIS)
 • zod­po­věd­nost a samo­stat­nost při řeše­ní svě­ře­ných úko­lů
 • fle­xi­bi­li­tu a pra­cov­ní nasa­ze­ní (nára­zo­vě nad rámec běž­né pra­cov­ní doby)
 • kva­lit­ní ver­bál­ní a písem­ný pro­jev
 • zájem o vlast­ní pro­fes­ní roz­voj
 • Výho­dou je:
  • auto­ri­za­ce ČKA dle § 4 odst. 2 zák. č. 360/1992 Sb., ve zně­ní poz­děj­ších před­pi­sů (územ­ní plá­no­vá­ní nebo kra­ji­nář­ská archi­tek­tu­ra)
  • zku­še­nos­ti z pro­jek­to­vé sfé­ry
  • zku­še­nos­ti s pra­cí v dal­ších SW pro­stře­dích (Auto­CAD, Sket­chUP atp.)
  • mož­nost vyu­ží­vat pro slu­žeb­ní ces­ty vlast­ní­ho doprav­ní­ho pro­střed­ku, dle plat­ných před­pi­sů

Nabí­zí­me:

 • zají­ma­vou a pes­trou prá­ci v ote­vře­ném kolek­ti­vu
 • pruž­nou pra­cov­ní dobu, příp. home offi­ce
 • pod­po­ru osob­ní­ho roz­vo­je
 • zaměst­na­nec­ké bene­fi­ty

Adre­sa pro zasí­lá­ní pro­fes­ních CV:

 • Ale­na Smrč­ko­vá Ph.D. (tel.:+420 724 039 528; email: smrckova@t-plan.cz)
 • RNDr. Libor Kra­jí­ček (tel.: + 420 724 047 422; email: krajicek@t-plan.cz)

Nástup mož­ný ihned, nebo po doho­dě.


Pro­jek­tant – spe­ci­a­lis­ta v oblas­ti dopra­vy a doprav­ní infrastruk­tu­ry

Spo­leč­nost: Ate­lier T-plan, s.r.o.
Síd­lo: Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00

Náplň prá­ce:

Spo­lu­prá­ce při zpra­co­vá­ní zaká­zek v násle­du­jí­cích oblas­tech:

 • územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce (ZÚR, ÚP) a územ­ně plá­no­va­cí pod­kla­dy (územ­ní stu­die, územ­ně ana­ly­tic­ké pod­kla­dy) – čás­ti: kon­cep­ce a řeše­ní dopra­vy, doprav­ní infrastruk­tu­ry a doprav­ních sys­té­mů
 • gene­re­ly a kon­cep­ce dopra­vy
 • plá­ny udr­ži­tel­né mobi­li­ty
 • doprav­ně urba­nis­tic­ké stu­die
 • před­pro­jek­to­vá pří­pra­va doprav­ních sta­veb

Poža­du­je­me:

 • VŠ vzdě­lá­ní v oblas­ti doprav­ních sta­veb, doprav­ních sys­té­mů
 • základ­ní zna­los­ti v obo­ru a sou­vi­se­jí­cí legisla­ti­vě
 • prak­tic­ké zna­los­ti pou­ží­vá­ní nástro­jů MS Offi­ce (tvor­ba a edi­ta­ce doku­men­tů)
 • základ­ní doved­nos­ti prá­ce v pro­stře­dí GIS (Arc­GIS nebo QGIS) a CAD
 • zod­po­věd­nost a samo­stat­nost při řeše­ní svě­ře­ných úko­lů
 • fle­xi­bi­li­tu a pra­cov­ní nasa­ze­ní (nára­zo­vě nad rámec běž­né pra­cov­ní doby)
 • kva­lit­ní ver­bál­ní a písem­ný pro­jev
 • zájem o vlast­ní pro­fes­ní roz­voj
 • Výho­dou je:
  • pra­xe a zku­še­nos­ti v obo­ru
  • auto­ri­za­ce ČKAIT pro doprav­ní stav­by

Nabí­zí­me:

 • zají­ma­vou prá­ci v ote­vře­ném kolek­ti­vu
 • pruž­nou pra­cov­ní dobu, příp. home offi­ce
 • pod­po­ru osob­ní­ho roz­vo­je
 • zaměst­na­nec­ké bene­fi­ty

Adre­sa pro zasí­lá­ní pro­fes­ních CV:

 • Ing. Marie Wich­so­vá, Ph.D.
  • Ate­lier T-plan, s.r.o., Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00
  • tel.: +420 266 710 159
  • mobil: +420 604 470 746
  • email: wichsova@t-plan.cz
  • url: http://www.t-plan.cz/

Nástup mož­ný ihned, nebo po doho­dě.


Pro­jek­tant – spe­ci­a­lis­ta v oblas­ti ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí

Spo­leč­nost: Ate­lier T-plan, s.r.o.
Síd­lo: Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00

Náplň prá­ce:

Spo­lu­prá­ce při zpra­co­vá­ní zaká­zek v násle­du­jí­cích oblas­tech:

 • posu­zo­vá­ní vli­vů zámě­rů a kon­cep­cí na život­ní pro­stře­dí (EIA/SEA)
 • územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce (ZÚR, ÚP) a územ­ně plá­no­va­cích pod­kla­dů (územ­ní stu­die, ÚAP) – čás­ti: ÚSES, kon­cep­ce uspo­řá­dá­ní kra­ji­ny, hygi­e­na život­ní­ho pro­stře­dí
 • zpra­co­vá­ní územ­ních stu­dií kra­ji­ny

Poža­du­je­me:

 • VŠ vzdě­lá­ní v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí, kra­jin­né­ho plá­no­vá­ní nebo územ­ní­ho plá­no­vá­ní + min. 2 roky pra­xe v někte­ré z těch­to oblas­tí
 • základ­ní pře­hled o aktu­ál­ní legisla­ti­vě v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí a územ­ní­ho plá­no­vá­ní
 • zku­še­nos­ti s pro­ce­sy EIA/SEA a/nebo se zpra­co­vá­ním ÚPD a ÚPP
 • prak­tic­ké zna­los­ti pou­ží­vá­ní nástro­jů MS Offi­ce (tvor­ba a edi­ta­ce doku­men­tů)
 • základ­ní doved­nos­ti prá­ce v pro­stře­dí GIS (Arc­GIS nebo QGIS)
 • prak­tic­ké zna­los­ti pou­ží­vá­ní nástro­jů MS Offi­ce
 • zod­po­věd­nost a samo­stat­nost při řeše­ní svě­ře­ných úko­lů
 • fle­xi­bi­li­tu a pra­cov­ní nasa­ze­ní (nára­zo­vě nad rámec běž­né pra­cov­ní doby)
 • kva­lit­ní ver­bál­ní a písem­ný pro­jev
 • zájem o vlast­ní pro­fes­ní roz­voj
 • Výho­dou je:
  • zku­še­nost z pro­jek­to­vé sfé­ry
  • auto­ri­za­ce k pro­jek­to­vá­ní ÚSES nebo pro  posu­zo­vá­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí

Nabí­zí­me:

 • zají­ma­vou prá­ci v ote­vře­ném kolek­ti­vu
 • pruž­nou pra­cov­ní dobu, příp. home offi­ce
 • pod­po­ru osob­ní­ho roz­vo­je
 • zaměst­na­nec­ké bene­fi­ty

Adre­sa pro zasí­lá­ní pro­fes­ních CV:

 • Mgr. Ale­na Kube­šo­vá, Ph.D.
  • Ate­lier T-plan, s.r.o., Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00
  • tel.: +420 220 873 088
  • mobil: +420 724 039 528
  • email: kubesova@t-plan.cz
  • url: http://www.t-plan.cz/

Nástup mož­ný ihned, nebo po doho­dě.


Spe­ci­a­lis­ta GIS

Spo­leč­nost: Ate­lier T-plan, s.r.o.
Síd­lo: Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00

Náplň prá­ce:

 • Posky­to­vá­ní tech­nic­ké pod­po­ry pro­jek­tan­tům a spe­ci­a­lis­tům v rám­ci jed­not­li­vých pro­jek­tů
 • Zpra­co­vá­ní, ana­lý­za a sprá­va pro­sto­ro­vých dat v pro­stře­dí GIS
 • Tvor­ba vlast­ních ana­ly­tic­kých a auto­ma­ti­zo­va­ných nástro­jů v pro­stře­dí Arc­GIS (Python, Model­Bu­il­der)
 • Tvor­ba mapo­vých výstu­pů a tisk vel­ko­for­má­to­vých výkre­sů

Poža­du­je­me:

 • VŠ vzdě­lá­ní
 • Zna­lost prá­ce se SW:
  • Arc­GIS for Desktop včet­ně geo­pro­ces­sin­go­vých nástro­jů (Python win­dow, Model­Bu­i­der)
  • MS Offi­ce včet­ně MS Acces – dob­rá zna­lost
  • Python – základ­ní zna­lost
 • Ana­ly­tic­ké a ino­va­tiv­ní myš­le­ní
 • Fle­xi­bi­li­tu a pra­cov­ní nasa­ze­ní (nára­zo­vě nad rámec běž­né pra­cov­ní doby)
 • Zájem o vlast­ní pro­fes­ní roz­voj
 • Samo­stat­nost
 • Výho­dou je zna­lost:
  • dal­ších open-sour­ce plat­fo­rem (Ope­nO­f­fi­ce, QGIS, Post­GIS atd.)
  • dato­vých mode­lů běž­ně pou­ží­va­ných ve veřej­né sprá­vě
  • zákla­dů DTP
  • for­má­tů CAD

Nabí­zí­me:

 • zají­ma­vou prá­ci v ote­vře­ném kolek­ti­vu
 • pod­po­ru osob­ní­ho roz­vo­je
 • zaměst­na­nec­ké bene­fi­ty

Adre­sa pro zasí­lá­ní pro­fes­ních CV:

 • Ing. Marek Hau­ner
  • Ate­lier T-plan, s.r.o., Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00
  • tel.: +420 220 873 088
  • email: hauner@t-plan.cz
  • url: http://www.t-plan.cz/

Nástup mož­ný ihned, nebo po doho­dě.