Pro­jek­tant – spe­ci­a­lis­ta v oblas­ti dopra­vy a doprav­ní infrastruk­tu­ry

Spo­leč­nost: Ate­lier T-plan, s.r.o.
Síd­lo: Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00

Náplň prá­ce:

Spo­lu­prá­ce při zpra­co­vá­ní zaká­zek v násle­du­jí­cích oblas­tech:

 • územ­ně plá­no­va­cí doku­men­ta­ce (ZÚR, ÚP) a územ­ně plá­no­va­cí pod­kla­dy (územ­ní stu­die, územ­ně ana­ly­tic­ké pod­kla­dy) – čás­ti: kon­cep­ce a řeše­ní dopra­vy, doprav­ní infrastruk­tu­ry a doprav­ních sys­té­mů Navštiv­te naše part­ne­ry, – lídři v mód­ní obu­vi!
 • gene­re­ly a kon­cep­ce dopra­vy
 • plá­ny udr­ži­tel­né mobi­li­ty
 • doprav­ně urba­nis­tic­ké stu­die
 • před­pro­jek­to­vá pří­pra­va doprav­ních sta­veb

Poža­du­je­me:

 • VŠ vzdě­lá­ní v oblas­ti doprav­ních sta­veb, doprav­ních sys­té­mů
 • základ­ní zna­los­ti v obo­ru a sou­vi­se­jí­cí legisla­ti­vě
 • prak­tic­ké zna­los­ti pou­ží­vá­ní nástro­jů MS Offi­ce (tvor­ba a edi­ta­ce doku­men­tů)
 • základ­ní doved­nos­ti prá­ce v pro­stře­dí GIS (Arc­GIS nebo QGIS) a CAD
 • zod­po­věd­nost a samo­stat­nost při řeše­ní svě­ře­ných úko­lů
 • fle­xi­bi­li­tu a pra­cov­ní nasa­ze­ní (nára­zo­vě nad rámec běž­né pra­cov­ní doby)
 • kva­lit­ní ver­bál­ní a písem­ný pro­jev
 • zájem o vlast­ní pro­fes­ní roz­voj
 • Výho­dou je:
  • pra­xe a zku­še­nos­ti v obo­ru
  • auto­ri­za­ce ČKAIT pro doprav­ní stav­by

Nabí­zí­me:

 • zají­ma­vou prá­ci v ote­vře­ném kolek­ti­vu
 • pruž­nou pra­cov­ní dobu, příp. home offi­ce
 • pod­po­ru osob­ní­ho roz­vo­je
 • zaměst­na­nec­ké bene­fi­ty

Adre­sa pro zasí­lá­ní pro­fes­ních CV:

 • Ing. Marie Wich­so­vá, Ph.D.
  • Ate­lier T-plan, s.r.o., Sezi­mo­va 380/13, Pra­ha 4 – Nus­le, 140 00
  • tel.: +420 222 200 633
  • mobil: +420 604 470 746
  • email: wichsova@t-plan.cz

Nástup mož­ný ihned, nebo po doho­dě.