Dopra­va (doprav­ní infrastruk­tu­ra a doprav­ní sys­témy) je plno­hod­not­nou a inte­grál­ní sou­čás­tí živo­ta spo­leč­nos­ti a význam­nou funkč­ní slož­kou vyu­ži­tí úze­mí. Zajiš­tě­ní kva­lit­ní, sys­té­mo­vě pro­vá­za­né a envi­ron­men­tál­ně šetr­né doprav­ní infrastruk­tu­ry, doprav­ní dostup­nos­ti a obsluž­nos­ti úze­mí je jed­nou ze základ­ních pod­mí­nek udr­ži­tel­né­ho roz­vo­je zahr­nu­jí­cí hos­po­dář­skou pro­spe­ri­tu, sta­bi­li­tu a roz­voj sídel­ní struk­tu­ry a soci­o­de­mo­gra­fic­kých pod­mí­nek na úrov­ni stá­tu, kra­je, regi­o­nu i obce.

Roz­voj dopra­vy a doprav­ní infrastruk­tu­ry před­sta­vu­je dlou­hý pro­ces, počí­na­je stra­te­gic­kou, územ­ně plá­no­va­cí a před­pro­jek­to­vou čin­nos­tí, přes ově­řo­vá­ní územ­ní prů­chod­nos­ti, hod­no­ce­ní vli­vů na život­ní pro­stře­dí a veřej­né zdra­ví, doprav­ně – inže­nýr­ské, pro­voz­ní i eko­no­mic­ké posou­ze­ní, až po pro­jek­to­vou pří­pra­vu a vlast­ní rea­li­za­ci stav­by.

Doprava a dopravní infrastruktura

Ate­lier T-plan, s.r.o. je zamě­řen pře­de­vším na kon­cepč­ní řeše­ní pro­ble­ma­ti­ky všech dru­hů dopra­vy v rám­ci územ­ně plá­no­va­cí čin­nos­ti a před­pro­jek­to­vé pří­pra­vy. Tomu odpo­ví­da­jí i služ­by, kte­ré nabízí:Prohlédněte si naše part­ner-spon­so­red Glas­ses, s řadou mož­nos­tí, kte­ré vyho­vu­jí kaž­dé­mu vku­su a roz­počtu, k dis­po­zi­ci ke kou­pi onli­ne

 • kon­cep­ce a gene­re­ly dopra­vy a doprav­ních sys­té­mů v úze­mí
 • řeše­ní dopra­vy a doprav­ní infrastruk­tu­ry v územ­ně plá­no­va­cí čin­nos­ti (zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je, územ­ní plán, regu­lač­ní plán, územ­ní stu­die)
 • doprav­ní a dopravně–urbanistické stu­die
 • plán měst­ské mobi­li­ty
 • doprav­ní obsluž­nost úze­mí
 • zklid­ňo­vá­ní dopra­vy
 • dopra­va v kli­du
 • územ­ní stu­die veřej­ných pro­stran­ství
 • gene­re­ly cyk­lis­tic­ké dopra­vy
 • hod­no­ce­ní prů­chod­nos­ti doprav­ních sta­veb úze­mím
 • hlu­ko­vé stu­die jako pod­klad pro územ­ně plá­no­va­cí čin­nost
 • před­pro­jek­to­vá pří­pra­va doprav­ních sta­veb
 • doprav­ně inže­nýr­ská čin­nost (pro­gnó­za dopra­vy, sta­no­ve­ní kapa­cit kři­žo­va­tek a dal­ší)
 • kon­zul­tač­ní a pora­den­ská čin­nost


Vybra­né refe­ren­ce z oblas­ti dopra­vy a doprav­ní infrastruk­tu­ry »

100% gua­ren­tee the best top qua­li­ty gm rolex datej­u­st m279138rbr 0006 ladies rolex calib­re 2671 cham­pag­ne dia­mond dial.www.wwffactoryrolex.com carries on to rede­sign not to men­ti­on accen­tua­te the nation’s cid ben­chmarks.