Základ­ním před­po­kla­dem udr­ži­tel­né­ho vyu­ží­vá­ní úze­mí a jeho har­mo­nic­ké­ho roz­vo­je je účel­né pro­sto­ro­vé uspo­řá­dá­ní jeho funkč­ních slo­žek (byd­le­ní, výro­ba, služ­by, rekre­a­ce, doprav­ní a tech­nic­ká infrastruk­tu­ra) a záro­veň odpo­ví­da­jí­cí ochra­na jeho pří­rod­ních, kul­tur­ně his­to­ric­kých, urba­nis­tic­kých a archi­tek­to­nic­kých hod­not. K tomu­to úče­lu vytvá­ří sta­veb­ní zákon hie­rar­chic­kou sou­sta­vu nástro­jů územ­ní­ho plá­no­vá­ní (viz obr.), for­mu­lu­jí­cích kon­cep­ci roz­vo­je úze­mí na úrov­ni stá­tu, kra­je a obce jako závaz­ný pod­klad pro násled­né roz­ho­do­vá­ní o umis­ťo­vá­ní a rea­li­za­ci inves­tič­ních zámě­rů v kon­krét­ních plo­chách.

Nástroje územního plánování

Tuto sou­sta­vu dopl­ňu­jí územ­ně plá­no­va­cí pod­kla­dy, jejichž úko­lem je zjiš­ťo­vá­ní a vyhod­no­co­vá­ní sta­vu a vývo­je úze­mí kra­je nebo správ­ní­ho obvo­du obce s roz­ší­ře­nou působ­nos­tí („územ­ně ana­ly­tic­ké pod­kla­dy“), resp. ově­řo­vá­ní mož­nos­tí a pod­mí­nek změn v díl­čích čás­tech úze­mí kra­je nebo obce („územ­ní stu­die“).

V rám­ci našich slu­žeb zajiš­ťu­je­me tyto čin­nos­ti:

  • zása­dy územ­ní­ho roz­vo­je (včet­ně VVURÚ v roz­sa­hu pří­lo­hy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., v plat­ném zně­ní)
  • územ­ní plá­ny měst a obcí (včet­ně VVURÚ v roz­sa­hu pří­lo­hy č. 5 vyhl. č. 500/2006 Sb., v plat­ném zně­ní)
  • regu­lač­ní plá­ny
  • územ­ně ana­ly­tic­ké pod­kla­dy kra­jů a obcí s roz­ší­ře­nou působ­nos­tí
  • územ­ní stu­die (byd­le­ní, občan­ská vyba­ve­nost, prů­my­sl, rekre­a­ce, dopra­va, kra­ji­na)
  • stu­die cílo­vých cha­rak­te­ris­tik kra­ji­ny
  • urba­nis­tic­ké, archi­tek­to­nic­ké a zasta­vo­va­cí stu­die
  • vyhle­dá­va­cí a loka­li­zač­ní stu­die pro oblast byd­le­ní, prů­mys­lu, rekre­a­ce a dopra­vy
  • urba­nis­tic­ko-eko­lo­gic­ké cha­rak­te­ris­ti­ky sta­veb­ních pozem­ků


Vybra­né refe­ren­ce z oblas­ti územ­ní­ho plá­no­vá­ní »

rolex rolex datej­u­st ladies m279138rbr 0015 rolex calib­re 2671 10 5mm auto­ma­tic will be the spe­cial heart and soul regar­ding spe­ci­a­list infor­mati­on and also talent.swiss usa repli­ca rolex day­to­na rolex calib­re 7750 min­g­zhu engi­ne 116598 mens hands 15mm owns out­stan­ding watchma­king crafts.